Segítség KözpontSúgó

Általános Üzleti Feltételek

I. Általános

1. Elismerés

Az Auvesta Edelemetelle AG Általános Üzleti Feltételei képezik az alapját a megrendelő és az Auvesta Edelmetalle AG (továbbiakban "Kereskedő") között létrejövő, nemesfémek vételéről, tárolásáról és kezeléséről szóló nemesfém-vásárlási szerződéseknek.

2. Szerződéskötés

2.1 A nemesfém-vásárlási szerződés kezdeményezésével a Megrendelő nemesfémeket rendel meg Kereskedőtől egy vagy több vásárlási szerződés keretében, amiket Vevő részletekben és/vagy egyszeri fizetés ellenében szerez meg.

Ezen vásárlási szerződések tárgya a fizikai nemesfémek megszerzése és esetleg tárolása, valamint egy nemesfémszámla megnyitása, amit a Kereskedő választ ki.

2.2 A vásárlási szerződés az ajánlat Kereskedő általi befogadásával jön létre. A Megrendelő lemond arról, hogy a Kereskedő a befogadást visszaigazolja és a hozzáférésről. Megrendelőt a vásárlási szerződésre vonatkozó ajánlata két hétig köti.

II. A nemesfémek megszerzése

1. A Megrendelő minden fizetésekor a Kereskedő fizikai nemesfémet (999,9/1000 aranyál, ezüstnél/platinánál/palládiumnál 999,0/1000 rúd formában) vásárol egy elismert finomítótól (fajlagos vétel). Elismert finomítónak az számít amelyiket a „The London Bullion Market Association“ vagy hozzá mérhető nemesfém-kereskedő szövetség a vásárlási szerződés lebonyolításának időpontjában elismer. A Kereskedő garantálja a szállított nemesfém valódiságát, amit a tisztességes üzletember gondosságával választott ki.

Felek egyetértenek abban, hogy a legkisebb megszerezhető egység minden üzletnél szabályozva van. A kereskedőnek joga van a jóváírások, terhelések és fizikai kiszállítások esetén minimális súly- és/vagy darabegységet előírni, pl. a járatos rudakat és befektetési érméket darabban vezetik, megfelelő súlyadattal grammban/unciában.

A nemesfémek felosztásában Kereskedőnek szabad keze van. A megrendelt nemesfém megrendelőhöz történő fizikai kiszállítása a finomító Kereskedőnek történő szállításától függ, valamint az érvényes szállítási feltételektől és határidőktől.

2. A Kereskedő a beérkező rendelést legkésőbb az ötödik napon fogadja be. Az ügyfél számára a nemesfém megvásárlására legkorábban a befizetés után kerülhet sor, de legkésőbb 5 munkanapon belül. A Megrendelő által vett nemesfém a letétbe történő bevezetés által kerül a tulajdonába, legkésőbb további 3 munkanapon belül. A fenti szabályozás azokra a Megrendelőkre vonatkozik, akik a fizetést inkasszó útján teljesítik, azzal a feltétellel, hogy az adott fizetésre vonatkozóan a törvényes ellentmondási határidő már lejárt.

A Megrendelő elszámolást kap minden megtörtént beszerzésről.

A megrendelés befogadásával Megrendelő online hozzáférést kap, amivel bármikor lehetősége van Interneten betekinteni letétjébe és letétkivonatot létrehozni. Ezen túl minden Megrendelőnek lehetősége van évente egyszer, december 31-i fordulónappal az adott naptári év letéti kivonatát igényelni. A Kereskedő minden igénylésért átalánydíjként 15 Euró összeget és az ezt terhelő törvényes ÁFA-t állít számlába.

3. Amennyiben Megrendelő befizetése nem fedezi az adott vásárlási mód által megszerezhető legkisebb egység értékét, a nemesfém beszerzése akkor történik meg, amikor a befizetések fedezik a legkisebb megszerezhető egység értékét, az ÁÜF II. fejezet 1. pontjának 2. szakasza szerint. Ezt az összeget a következő vásárlásig egyenlegként kezeljük.

4. A Kereskedő kizárólag Euróban köt üzletet. A más valutanemben Kereskedő számlájára érkező összegeket, közvetlenül a vásárlási szerződés teljesítése előtt Euróra váltják át. Az esetleg felmerülő költségek Megrendelőt terhelik.

A Megrendelő felé történő kifizetések esetén (pl. nemesfém vétele a Kereskedő által) a Megrendelő választhat, hogy a kifizetést a nemzeti valutájában vagy Euróban szeretné fogadni. A Megrendelő kifejezett nyilatkozata nélkül a Kereskedő Euróban fizet. A nem Euróban teljesített kifizetések esetleges költségei a megrendelőt terhelik.

5. A Megrendelő Euró alapú befizetéseit a nemesfém megszerzésének napján egyéb olyan valutákra lehet átváltani banki referencia árfolyamon, amik a nemesfém megszerzéséhez szükségesek.

6. A nemesfém vételi árát úgy határozzák meg, hogy a vásárlási szerződés befogadásának napján a befizetés Kereskedőhöz érkezésétől számított 5 munkanapon belül meghatározott eladási ár szolgál a megrendelés alapjául. A Kerekedőt nem kötik a Megrendelő árfolyam limitjei. A Kereskedő eladási árai naponta kerülnek megállapításra és közzétételre a www.auvesta.com belépési oldalán. A Kereskedő a megrendelést a fent nevezett határidőn belül olyan árfolyamon teljesíti a Megrendelő számára, ami az aktuális nemesfémpiaci árakból a fenti árlistán az adott napra adódott.

7. Amennyiben a nemesfém kereskedése során ÁFA Kötelezettség keletkezik, a megállapodott ár nettó árnak számít, az arra vonatkozó ÁFA és a bruttó ár a belépési oldalon kerül meghirdetésre.

III. Tárolás és szállítás

1. Tárolás

A Megrendelő számára beszerzett nemesfémet Kereskedő egy kiválasztandó biztonsági raktárban tárolja. Ez esetben Kereskedő nem felel a kiválasztott raktár hibázásáért, kivéve ha a kiválasztásnál hibázott.

Kereskedő a nemesfémet a cég saját vagyonától elkülönítve helyezi raktárba. A Megrendelő nemesfém készlete a raktározás során biztosítva van. A nemesfémeket kizárólag olyan raktárakban és trezorokban tárolják, amik megfelelnek a biztosító társaságok szigorú követelményeinek, amiket a biztosítási szerződésben a tárolási hellyel szemben támasztanak. Ezek a nagybiztonságú tárolóhelyek lehetnek belföldön vagy külföldön. Az aktuális tárolási helyet a Kereskedő honlapján nyilvánosságra hozzuk. A zsírómegőrzés kifejezetten megengedett, de csak akkor, ha az ügyfelek számára megfelelő fizikai nemesfémkészlettel biztosított tulajdoni viszonyaik háttér fedezete.

Partnereinek kiválasztásért és felügyeletéért Kereskedő a tisztességes üzletember gondosságával felel, ahol kifejezetten kizárt a szavatolása a véletlen és a Vis Maior esetére.

2. Szállítás

Megrendelőnek bármikor joga van az Általa megrendelt és megszerzett nemesfémek hozzá történő kiszállítását kérni. Ennek kapcsán figyelembe kell venni a nemzeti törvénykezést, ami a nemesfémek tulajdonlását vagy forgalomba hozatalát szabályozza. A választott vételi módnál szerepel a legkisebb kiszállítható mennyiség. A Kereskedő kompetenciája annak meghatározása, hogy a kiszállítás milyen formában (pl. rúd) és felosztásban történik. A nemesfémek vételi ára nem tartalmazza a szállítási költséget. Németországi kiszállításnál az alábbi szállítási költségek merülnek fel:

Max. súly Max. biztosítási érték háló VAT 16% Bruttó
5.000 g 5.000,00 € 12,52 € 2,00 € 14,52 €
5.000 g 10.000,00 € 16,72 € 2,68 € 19,40 €
5.000 g 20.000,00 € 20,92 € 3,35 € 24,27 €
10.000 g 100.000,00 € 81,56 € 13,05 € 94,61 €
10.000 g 250.000,00 € 105,69 € 16,91 € 122,60 €

Kereskedő jogosult a visszavételi ajánlat elutasítására, ha az adott nemesfém piaca olyan módon zavart, hogy az a Kereskedőt megfosztja a nemesfém továbbértékesítésének lehetőségétől. Erről haladéktalanul, írásban kell értesíteni Megrendelőt.

2. Készletleltár

A készletleltárt az eszközök felhasználásának ellenőre a Kereskedővel együtt negyedévente ellenőrzi és jegyzőkönyvbe foglalja. Az eszközök felhasználásának ellenőreként ügyvéd, adótanácsadó gazdasági ellenőr vagy közjegyző jöhet szóba.

V. Egyebek

1. Letéti díjak

A tárolásért letétit díjat számítunk fel Megrendelőnek. A mindenkori vételi mód határozza meg a letéti díj nagyságát és modalitását. A letéti díjjal a letéti számlát terheljük meg.

2. Folyamodás közvetítőn keresztül

A közvetítő saját nevében és számlájára dolgozik. Felhívjuk a figyelmet, hogy ügyfeleivel szemben saját teljesítést nyújt. Felhívjuk Megrendelő figyelmét arra, hogy a közvetítő nincs felhatalmazva tanácsadási szolgáltatás nyújtására vagy olyan nyilatkozatok tételére, amik eltérnek Általános Üzleti Feltételeinktől vagy a Kereskedő megrendelő lapjától. Különösen nem áll jogában teljesítéseket kilátásba helyezni vagy ezeket a Kereskedő nevében nyugtázni.

3. Futamidő / felmondás / szavatosság / gondossági kötelezettség

3.1 Nincs kikötve rögzített futamidő. Megrendelő számára ezért kifejezetten lehetőség van a havi fizetések emelésére ill. kihagyására vagy csökkentésére. Megrendelőnek joga van az általa megszerzett nemesfémeket, az ÁÜF IV. 1. pontja szerint felkínálni visszavételre Kereskedőnek.

3.2 Felek tisztán rögzítik, hogy Kereskedő nem szavatol a nemesfémek vétele vagy eladása miatt a Megrendelő számára keletkező adókötelezettségért. Kereskedő nem nyújt adótanácsadást és az esetleg felmerülő adók és terhek kapcsán nem tesz nyilatkozatot az adóhatóság vagy más harmadik fél felé. Az adózást a nemzeti törvények és az esetleges kettős adóztatást kizáró egyezmények szabályozzák. A jogi helyzettől függően a vámszabadterületei raktárba történő helyezés esetén adóhalasztás léphet érvénybe.

3.3 Megrendelő kötelezi magát, hogy az esetleges címváltozását haladéktalanul Kereskedő tudomására hozza. A levelezés mindig a Megrendelő utolsó ismert címére történik.

4. Adatvédelem

A jelen vételi ajánlatban foglalt ill. egyéb üzleti kapcsolat keretében ismertté vált személyes és befektetési adatokat a Kereskedő és a Közvetítők valamint egyéb érintett harmadik felek rögzítik, használják, értékelik, lehívják és átviszik (adatfeldolgozás), akár elektronikus, akár írásbeli módon. Ez a nemesfém-vásárlási szerződések kezelése és lebonyolítása céljából történik. Az adatok nem részes harmadik félnek történő továbbadása nem történik meg.

5. Írásbeliség

A szóbeli vagy telefonos megállapodások csak a Kereskedő általi írásbeli megerősítéssel válnak érvényessé.

6. Érvényességi záradék / jogválasztás

6.1 Amennyiben az általános és különleges üzleti feltételeink alapján Megrendelővel kötött szerződés egyes rendelkezései érvénytelennek bizonyulnának, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

6.2 A szerződésre kizárólag a német jog érvényes.

Kiadás: 2014. 07. 21.

Utalások:

- Az Auvesta készletellenőrzési megállapodást kötött az eszközök felhasználásának ellenőrével, aki rendszeres időközönként ellenőrzi raktárkészleteinket.

- Kifejezetten felhívtuk Megrendelő figyelmét, hogy a nemesfémek árai piaci árak, amik ingadozhatnak és így nem zárható ki az értékvesztés sem.